Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Musa Ayaztekin

Geçen hafta yayınladığımız muta nikâhıyla ilgili yazı sadece muta nikâhının ayet ve hadisler ışığında temel kaynaklarda anlatılış biçimi ve bize nakledile gelen belgeler doğrultusunda idi. Maalesef bütün bu tarihi belge, ayet ve hadislere rağmen bazen yine de bir masanın etrafında toplanıp bu konuyu inceleyen kimselerin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığına şahit olmaktayız. Hal böyle olunca herkes kendi doğrusunu ya da doğru bildiği yanlışını sahiplenmekten vazgeçmemekte ve işi muhatabına yahut onun inancına hakarete kadar vardırabilmektedir. Hâlbuki olması gereken öncelikle konunun kabul edenler yahut o konuya inananlar bakımından nasıl ele alındığı yahut değerlendirildiği olmalıydı. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirme yazısını hazırlama gereği hissettik.
Genel açıklamanın akabinde Ayetullah VehidHorasani’nin Türkçe tam ilmihalinde muta nikâhı ile ilgili hükümler iktibas edilmiştir. Hükümlerin başındaki numaralar Türkçe tam ilmihalde fetva numaralarıdır. Dileyenler daha geniş bilgi için tam ilmihale müracaat edebilirler.
Ehl-i Sünnet âlimlerinin kafalarında canlandırıp reddettiği muta ile Ehl-i Beyt mektebinin kabul ettiği mutanın birbirlerinden oldukça farklıdır.Ehl-i Sünnet mektebinin kafasındaki muta nikâhı gerçekten de başı-boş bir fuhuş aracıdır. Böyle bir nikâhı kabul etmenin elbette imkân ve ihtimali yok! Ehl-i Beyt mektebi böyle serseri, başı-boş ve hiçbir hukuki düzenlemesi olmayan bir muta nikâhını kabul etmez; şiddetle reddeder.
Ehl-i Beyt mektebinde muta nikâhının bir takım temel özellikleri ve hukuki düzenlemeleri vardır ve bu nikâha bu şartlar dâhilinde izin verilir. Sözkonusu hukuki düzenlemelerden en önemlileri şunlardır:
1-Muta nikâhında, tıpkı daimi nikâhta olduğu gibi, tarafların rızası şarttır.
2- Nikâh icap ve kabul ile kıyılır. Yani taraflardan birisi teklifini usulü dairesinde karşı tarafa iletecek ve o da bu teklifi kabul ettiğini söyleyecek.
3- Kıyılan nikâhın meşru ve sıhhatli olabilmesi için yakın akrabalık, süt bağı, din farklılığı, kadının bir başkasının nikâhı altında veya iddet halinde olması gibi bir takım engeller bulunmamalı.
4- Müslüman bir erkek Müslüman yada en azından Ehl-i Kitâb bir kadınla, Müslüman bir kadın ise yalnızca kendisi gibi Müslüman bir erkekle muta nikâhı yapabilir.
5- Nikâh karşılığında kararlaştırılacak hem mihrin (ücret) hem de ecelin (süre) her iki taraf için de belirli olması gerekir.
6-Muta nikâhından sonra cinsel ilişki olsun olmasın kadın, kararlaştırılan mihrin (ücretin) tamamını hemen alabilir. Ancak asıl hak ediş, gerekli istifadeden sonradır.
7- Nikâh kıyılırken taraflar, cinsel ilişki olmaması dâhil, bir takım şartlar ileri sürebilirler.
8- Nikâhın sıhhati için şahit bulundurmak şart değildir.
9- Aklı başında reşit olmuş kimselerin sadece kendi rızalarının bulunması yeterlidir.
10- Detaylı açıklaması kitaplarda yer alan bir takım kusurlar dolayısıyla bu nikâha son verilebilir (fesih).
11-Muta nikâhında talâk (boşama) olmaz. (Ancak varsa bir durum, mahkemeye başvurulur ve gerekli görülürse hâkim kararıyla taraflar birbirlerinden ayrılır.)
12-Muta nikâhında taraflar arasında miras tahakkuk etmez. Ancak nikâh kıyılırken şart koşulursa, mektepte en yaygın görüşe göre miras cereyan eder. Bu evlilik sonucu doğan çocuk ile ebeveyni arasında karşılıklı miras alış verişi ise vardır.
13-Muta nikâhında nesep hükümleri işler. Yani böyle bir nikâh sonucunda çocuk dünyaya gelirse, o çocuğun nesebi sabit, babası belli olur. (O çocukla babası arasında her durumda miras hükümleri işler.)
14-Muta nikâhında iddet hükümleri vardır. Dolayısıyla nikâhta belirlenen süre (ecel) sona erdiğinde; kadın hamile ise doğum yapıncaya kadar iddet bekler. Hamile değilse iki hayız müddeti bekler. Hayız görmeyen kadınların iddeti ise 45 gündür.
Muta nikâhıyla evlenen çiftlerden erkek olanı bu evlilik esnasında ölürse, bu durumda kadın hamile değilse 4 ay 10 gün bekler. Hamile ise “4 ay 10 gün” ve “Doğum vakti” seçeneklerinden süresi en uzun olanını tercih eder. (Yani örneğin 4 ay 10 gün geçtiği halde doğum olmamışsa doğuma kadar, doğum yapmış ama henüz 4 ay 10 günlük süre bitmemişse bu süre bitene kadar iddet bekler.)
15- Tarafların muta nikâhıyla ilgili gerekli bütün hükümleri ve hukuki düzenlemeleri bilmeleri gerekir. Aksi halde onlara izin verilmez.
İşte, görüldüğü gibi bu nikâhın da -tıpkı diğer nikâhta olduğu gibi- kendine özgü hukuki düzenlemeleri ve şartları var. Ehl-i Beyt imamlarımızmuta nikâhına bu şartlar dâhilinde izin verirler.

NİKÂH (EVLİLİK) HÜKÜMLERİ
Evlilik akdinden sonra kadın erkeye ve erkekte kadına helal olur. Evlilik akdi iki şekildir:sürekli evlilik ve geçici evlilik. Sürekli evlilik, müddeti olmayan daimi bir evliliktir. Buevlilikte akdi okunan kadına daime denir. Daimi olmayan geçici evlilik, evliliğin müddetibelirlenen evliliktir. Mesela; bir kadını bir gün, bir ay veya bir yıl ve daha fazla bir müddetiçin kendine nikâhlar. Ama farz ihtiyat gereği müddet karı ve kocanın veya onlardan birisininömründen fazla olmamalıdır. Bu kısımla nikâhlanan kadına muta denir.
AKİD HÜKÜMLERİ
2427- İster daimi olsun ister geçici, evlilikte akdin okunması gerekir; kadın ve erkeğinyalnızca razı olmaları yeterli değildir. Nikâh akdini kadın ve erkeğin bizzat kendilerininokuması caiz olduğu gibi, başkaları da bu akdi okumak için bunlardan taraf vekil olabilirler.
2428- Vekilin erkek olması şart değildir. Kadın da evlilik akdini okumak için başkasındantaraf vekil olabilir.
2429- Erkek ve kadın vekillerinin akdi okuduklarına emin olmadıkça evlilikten doğansonuçları geçerli bilemezler. Vekilin akdi okuduğuna ihtimal vermek yeterli değildir. Vekilakdi okudum derse, güvenilir olduğu ve sözünün aksine zan olmadığı takdirde veya onun sözünden mutmainlik hâsıl olursa yeterlidir. Zikrolunan bu iki alanın dışında onun haberineiktifa etmek sakıncalıdır.
2430- Kadın, bir kişiyi onu başka bir erkek için on günlüğüne nikâhlaması için vekil eder,on günün başlangıcını tayin etmezse, vekil istediği zaman onu on günlüğüne o erkeyenikâhlayabilir. Ancak kadının belli gün ve saati kastettiği anlaşılırsa, nikâhı onun kastettiğinegöre okumalıdır.
2431- Bir kişi, daimi veya geçici nikâhın akdini okumak üzere iki kişi tarafından vekilolabilir. Yine insan, kadın tarafından vekil olup, onu kendisi için daimî veya geçici olaraknikâhlayabilir. Ama nikâh akdini iki kişinin okuması müstehap ihtiyattır, özellikle kendisinenikâhlamak için vekil olursa.

NİKÂH AKDİNDE ARANAN ŞARTLAR
2434- Evlenme akdinin birkaç şartı vardır:
1) Farz ihtiyat gereği sahih Arapça ile okunmalıdır. Eğer kadın ve erkeğin kendileri, akdiArapça olarak doğru okuyamazlarsa, hangi lisanla okurlarsa sahihtir. Ama akitte “zevvectu”(eş yaptım) ve “Kabiltu” (kabul ettim) kelimelerinin manalarını anlatan ifadeyi kullanmalarıgerekir. Ama mümkün olduğu takdirde müstehap ihtiyat gereği sahih Arapça okuyan birisinivekil tutmalıdırlar.
2) Akdi okuyan erkek ve kadın veya onların vekilinin, akdi okurken inşa (icad) kastiyle okuması gerekir. Yani eğer kadın ve erkek kendileri akdi okuyorlarsa, kadın “zevvectuke nefsi”demesiyle maksadı kendisini ona eş etmek olmalıdır. Erkeğin “kabiltuttezvice” demesiyle okadının kendisine eş olduğunu kabul etme kastıyla söylemelidir. Akdi erkek ve kadının vekilleri okuyorsa, “zevvectu” ve “kabiltu” demekle onları vekil eden erkek ve kadının karıkoca olduklarını, kastetmelidirler.
3) Akdi okuyan akıllı olmalıdır. Ama baliğ olmayıp da akdi inşa edebilen birisi velisininizni olmadan kendisi için akit okursa batıldır ama velisinin izni olursa sakıncası olmaz. Akdibaşkası tarafından vekil olarak okursa akdi sahihtir.
4) Karı-kocanın vekil veya velileri, akdi okurlarsa, akdi okurken karı ve kocayı tayinetmelidirler. Mesela; onların ismini söyler veya onlara işaret edebilirler. Bir kişinin birkaç kızıolur, bir erkeye şöyle der, “zevvectukeihdabenati” yani kızlarımdan birisini sana eş ettim.Oda, “kabiltu” yani kabul ettim derse, akit okunurken kız belli edilmediği için, okunan akitbatıldır.
5) Kadın ve erkek evliliğe razı olmalıdırlar. Hatta kadın zahirde istemeyerek kabul eder,fakat kalben razı olduğu anlaşılırsa, nikâh akdi sahihtir.
2435- Nikâh akdini okuyan kimse, akdin manasını bozacak şekilde bir harfi bile yanlışokursa, akit batıl olur.
2436- Arap dili gramerini bilmeyen kimse eğer akdi sahih okursa ve akitte okunmasıgereken her kelimenin manasını da bilir ve her sözün kendi manasını kastederse, akdi (Arapça)okuyabilir.
2440- Buluğ çağına girip reşit olan, yani kendi maslahatını teşhis edebilecek durumagelmiş bakire bir kız evlenmek isterse, farz ihtiyat gereği babasından veya babasınınbabasından izin almalıdır. Fakat annesinin ve kardeşinin iznini alması gerekmez.

MUTA NİKÂHI HÜKÜMLERİ
2485- Kadınla muta yapmak, zevk almak için olmasa bile sahihtir.
2486- Farz ihtiyat gereği, bir erkek, muta nikâhı üzere evlendiği kadınla cinsel ilişkiyionun rızası dışında dört aydan fazla terk etmemelidir.
2487- Muta akdi okunurken, erkeğin kendisiyle cinsel ilişki kurmamasını şart koşankadının hem şartı, hem de akdi sahihtir. Dolayısıyla koca, sadece ondan diğer zevkleri alabilir.Ama eğer kadın daha sonra ilişkiye de razı olursa, kocası onunla ilişki kurabilir.
2488- Muta nikâhıyla evlenen kadın hamile kalsa bile nafaka hakkı yoktur. Ancak mutaakdi yanında veya lazım olan başka bir akitle şart koşarsa ve aynı şekilde akit geçerli oldukçacaiz bir akitle şart koşarsa nafaka hakkı vardır.
2489- Muta nikâhıyla evlenen kadının birlikte yatma hakkı yoktur. Kocası ondan o dakocasından miras alamazlar. Ancak miras almayı şart koşarlarsa, şartı koşan miras alabilir.
2490- Muta nikâhıyla evlenen bir kadın, kocasının üzerinde nafaka ve birlikte yatmahakkı olmadığını bilmese bile, onun akdi sahihtir. Ama bunları bilmediği için de kocasıüzerinde herhangi bir hakka sahip olmaz.
2491- Kendisiyle muta yapılan bir kadın, kocasından izinsiz olarak evden dışarı çıkabilir.Ama dışarı çıkmasıyla kocasının haklarını zayi edecek olursa, dışarı çıkması haramdır.
2492- Bir kadın, belirli süre ve ücret üzere kendisine muta yapması için bir erkeği vekiltayin eder, ama erkek onu daimi nikâhla kendisine nikâhlar veya belirtilen ücret ve süredenfarklı bir ücret ve süre üzere nikâhlarsa, (her iki durumda da) kadın bu işi anladığı zaman"razıyım" derse, akit sahihtir; aksi hâlde batıldır.
2495- Muta akdinde belirtilen süreyi kadına bağışlayan bir erkek, onunla cinsel ilişkikurmuşsa, kararlaştırdıkları miktarın tümünü; ilişki kurmamış ise, yarısını o kadına vermelidir ve müstehap ihtiyat gereği tamamını vermelidir.
2496- Bir erkek, muta nikâhı yaptığı ve müddeti tamamlanan kadını veya müddeti bağışladığı halde iddesi dolmayan kadını daimi nikâhına geçirebilir veya tekrar onunla mutayapabilir.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
17-12-2013 08:17 - 62579 Okunma
Musa Ayaztekin yazarın diğer yazıları [ Tümü ]
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir? 17-12-2013 tarihinde eklendi
Muta Nikahı Hakkında Kapsamlı Bir Araştırma 10-12-2013 tarihinde eklendi
Gadir hadisinin ifade ettikleri 12-10-2013 tarihinde eklendi
Vahşet ve saldırılara medya duyarsızlığı 06-05-2013 tarihinde eklendi
Bir çift sözüm var dostlar! 23-04-2013 tarihinde eklendi
Neleri Kaybetmişiz Meğer! 12-12-2012 tarihinde eklendi
İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler 26-11-2012 tarihinde eklendi
Nereden Nereye? -3 10-11-2012 tarihinde eklendi
Nereden nereye? Gel de Secdeye Kapanma-2 23-10-2012 tarihinde eklendi
Nereden Nereye?-1 26-09-2012 tarihinde eklendi
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Şirali Bayat
ŞİA-CAFERİ AZERİ MİLLETİNİN YÜCELİŞ SERÜVENİ
Av. Sinan Kılıç
Selahattin Özgündüz’e neden saldırıyorlar?
İbrahim ŞEREN
ALLAH PEYGAMBERİNİ MUHATAP ALARAK YÜCE KURAN’DA ŞÖYLE BUYURUYOR
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
02-03-2024 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım